Photo: Starship Entertainment, Yuehua Entertainment
40